AV网站在线观看直捣黄龙

AV网站在线观看直捣黄龙

此方全去救心,正所以救胃也。 夫小肠在脾胃之下,何以火能犯心而出汗乎?

一剂气通痰清矣,二剂全愈。不知肝肾之中,原有阳气,阴虚者,阳中之阴虚也。

 是水从火溢,上积于肺而嗽、奔越于肺而喘,既喘且嗽,身自难卧;散聚于阴络而成跗肿,故先上肿而后下肿也。倘多用桂枝汤则焦头烂额,曷胜其祛除乎。

夫大汗之后,宜身热尽解矣,今热不退,而现此恶症,诚坏症之不可治也。不知补脑必须添精,而添精必须滋肾。

山茱、五味补阴之中,仍是收敛之剂,阴得补而水生,则肾中有本;汗得补而液转,则心内无伤。脾肾之气既虚,而肺安得有不虚之理,于是腠理不密,毛窍难以自固,故风邪易入于肺经,而肺气益虚,何能下润于肾宫,而旁灌于百骸耶。

又得茯神以安之,白芍以收之,则阳回阴返,自有神捷之机也。阳衰则气滞于血,而面乃木矣。

Leave a Reply